skip to Main Content
Kulturunderstödd rehabilitering

För tredje året i rad samarbetar Kulturföreningen med Samordningsförbundet Älv & Kust i Kungälvs kommun. Kulturföreningen leder Kulturunderstödd rehabilitering  i sång/musik, drama/teater, dans/rörelse. Idag finns ett glapp mellan sjukskrivning och arbetsåtergång, det saknas en period där patienten i ett tidigt skede av sin sjukskrivning kan erbjudas en mindre kravfylld insats. Kulturunderstödd Rehabilitering fungerar som en ”mjuk väg tillbaka” till arbetslivet efter sjukskrivning.

Projektet riktas till personer som är sjukskrivna eller är i riskzon för sjukskrivning. Projektdeltagarna är i arbetsför ålder och har stressrelaterade besvär, psykisk ohälsa och/eller smärta. Målet är att förbättra välbefinnandet såväl psykiskt som fysiskt och att man efter avslutad rehabilitering ska kunna återgå i någon form av arbete/arbetsträning eller studier.

Kulturföreningen har innan och under projektets gång arbetat fram metoder och övningar som stärker deltagarnas självkänsla. Deltagarna ger uttryck för att det är en stor fördel att blanda enskilda övningar och övningar i grupp, vilket förbättrar välbefinnandet både fysiskt och psykiskt.

Teoretiska och metodiska utgångspunkter för KUR-projektet är Gunnar Bjursells forskning om samband mellan kultur och hälsa, Augusto Boals improvisationsteknik samt Ohad Naharins Gaga-danspedagogik.

En doktorand är knuten till projektet. Paula Bergman doktorerar i Välfärds- och socialvetenskap vid Forskarskolan Hälsa och Välfärd. Hon studerar betydelsen av deltagande i kulturaktiviteter i grupp (KUR) som rehabiliteringsinsats för personer som är sjukskrivna för psykisk ohälsa och/eller långvarig ospecifik smärta.

Det övergripande syftet med Bergmans avhandlingen är att studera om KUR är en insats som kan bidra till ökat välbefinnande, minskad sjukskrivning och ökad arbetsåtergång för individer i målgruppen.

Under hösten 2021 har Kulturföreningen alltså för tredje året i rad fått förtroendet att leda ett KUR-projekt och fortsätta utveckla verktyg och metoder för att bidra att minska stressrelaterade besvär och psykisk ohälsa: ett uppdrag vi tar oss an med lika delar stolthet och ödmjukhet!

Bjursell: ”Att kulturen har tydliga biologiska effekter, visste redan de gamla grekerna. Musiken var då ett viktigt ämne i skolan och man tog sjuka människor till teatern för att få dem att må bättre.”     ”… dans kan ha goda biologiska effekter och kan användas för ungdomar som lider av mental ohälsa såväl som Parkinsons patienter. Musik och bild kan väcka upp gamla minnen hos individer som lider av Alzheimer och deprimerade personer kan må väl av kulturella aktiviteter.” https://www.kulturradet.se/kulturskolecentrum/nyheter/2021/kronika-kulturen-en-hornsten-for-samhallet–via-hjarnan/

Boal: It is forbidden to walk on the grass. It is not forbidden to fly over the grass.”  https://quotefancy.com/augusto-boal-quotes

Naharin: “To mourn a big loss and to dance—they don’t contradict each other. It’s like they live in the same space. I really believe in the power of dance to heal.” https://www.dancemagazine.com/ohad-says-7-best-quotes-mr-gaga-film-2307059394.html

.

 

Back To Top