skip to Main Content
Slutskedet

Just nu söker föreningen anslag och medel att kunna genomföra projektet Slutskedet. Vi vill gärna ha kontakt med fler föreningar och personer som på olika sätt är drabbade eller arbetar med dessa frågor och utmaningar. Är du intresserad att delta så är du varmt välkommen att höra av dig. info@studiowanselius.se

                 

SLUTSKEDET – PDF                                  THE FINAL STAGE – PDF

Konsekvenserna av lock down, förbud och restriktioner har påverkat människor negativt i stora delar av världen. Många har förlorat en anhörig utan att fått möjlighet att ta farväl, begrava eller hjälp att sörja. Vi ser i rapporter att psykisk ohälsa, som är en av vår tids stora utmaningar, har förstärkts under pandemin. ”Slutskedet” vill på flera sätt bidra till en samhällelig förändring genom att hjälpa människor att få verktyg att sörja, reflektera, samtala och läka. Genom att reflektera kring människovärde, ålder – och andra diskrimineringsgrunder – och etik, samt främja samtal kring bemötande kommer ”Slutskedet” att bidra till en positiv förändring avseende synen på vård, människovärde, omsorg och ålder. Relevansen för det samtal Slutskedet bjuder in till finns dels i den verklighetsbaserade situation som ligger till grund för materialet. Relevansen finns också i det faktum att vi alla, du och jag, några gånger kommer vara anhöriga och – en gång – den döende. Projektet kommer att bidra till att nå FN:s mål 3 – God hälsa och välbefinnande och tillgänglig sjukvård för människor i alla åldrar.

Slutskedet är tänkt som ett globalt projekt, med start i Sverige, som vill bidra till en samhällelig förändring avseende synen på människovärde, omsorg och ålder och stimulera till förändrade praktiker med anledning av de etiska utmaningar och problem som uppdagats i pandemins spår.

Projektet riktar sig till anhöriga och de som arbetar med drabbade till följd av covid-pandemin. Slutskedet är ett samtals- och reflektionsmaterial kring människovärde och etik i en global pandemisituation med fokus på åldersdiskriminering, men materialet kan tillämpas på andra diskrimineringsgrunder. Projektet vill uppmärksamma risker om människovärdet börjar graderas utifrån exempelvis förväntad framtida nytta eller när människor bedöms i grupp och inte som unika individer.

Covid-pandemin och de många dödsfallen lyfter en rad frågor om etik, ålder och människovärde som vi behöver hitta sätt att samtala om och förhålla oss till: Vem är värd vård?  Vilken roll spelar – vid sidan av ålder – faktorer som kön, etnicitet, religion eller klass? Vilket stöd får anhöriga? Vilket stöd önskar anhöriga? Vem bestämmer vem som får vilken vård? Får äldre sjuka och deras anhöriga vara med och påverka? Hur tänker vi kring att dö ensam, utan tillgång till andlig vård? Vad kan församlingar göra? Får läkare beordra palliativ vård för människor de aldrig har träffat, går det att ifrågasätta deras beslut? Vad kan göras annorlunda utifrån de erfarenheter vi har i pandemins spår?

Under covid-pandemin ställdes grupper av människor utanför tillgången av god omvårdnad. Individuella bedömningar av vårdbehov ersattes av beslut om att grupper kollektivt föreskrevs palliativ vård, på grund av deras ålder. Människor dog, i många fall ensamma, utan tillgång till tillräcklig symtomlindring. Materialet ska medverka till samtal och reflektion kring dessa frågor samt bidra till att möjligheten till välbefinnande och tillgänglig sjukvård inte ska avgöras av ålder. Frågor lyfts också om hur rätten till fysisk och andlig vård kommer olika människor till godo i ett samhälle.

 

Mål med projekt Slutskedet

  • Anhöriga, anhörigföreningar och vårdgivare skall få ett konkret material för att bearbeta sorg, saknad, skuld och känslor av otillräcklighet.
  • Projektet vill bidra till att nå FN:s globala mål 3, God hälsa och välbefinnande och tillgänglig sjukvård för människor i alla åldrar (delmål 3.8.)
  • Projektet vill bidra till samtal och reflektion kring människovärde och etik i en pandemisituation – eller i situationer där tidigare inlärda handlingsmönster och reaktioner inte fungerar.
  • Projektet vill inspirera till aktioner i frågor som rör människovärde.
  • Projektet relaterar också till mål 4, delmål 4.7 genom att bidra till fördjupad reflektion om mänskliga rättigheter och jämställdhet. Också mål 10, delmål 10.2 och 10.3 är relevanta utifrån perspektivet att människor inte ska exkluderas från det sociala livet eller utsättas för diskriminerande praktiker och politiska åtgärder på grund av ålder. Av samma anledningar berörs även mål 16, delmål 16 B, om icke diskriminerande lagstiftning och politik.

 

Målgrupp:  Vårdgivare och andra personer som kommer i kontakt med döende samt anhöriga/anhörigföreningar till personer som förlorat en släkting, vän eller kollega i pandemin. Målgruppen nås genom kontakter med anhörigföreningar, diakoner, präster, församlingsledare och ledare inom berörda verksamheter. (Ordet ”församling” används i detta projekt neutralt avseende vilken religion som åsyftas.)

Projektet kommer att genomföras i Europa och Latinamerika. Materialet ska inledningsvis genomföras och användas i Sverige. Därefter skall det utökas till de skandinaviska länderna samt Tyskland och England för att sedan spridas till övriga länder som visar intresse i Europa. Efter vissa anpassningar ska projektet etableras för spridning i México och andra länder i Latinamerika.

Vi har valt att dela upp projektet i tre faser.

Fas 1. Förstudie. Genom dialog och workshops med nyckelpersoner från målgruppen förankras och säkerställs att projektets innehåll når målgrupperna på bästa sätt. I förstudiearbetet utvecklas ett agilt arbetssätt som syftar till att bemöta framtidens utmaningar kring etik, omsorg, vård och åldrande.

Fas 2. Produktion. Produktion av nio filmscener. Framarbetande av frågebatteri och studiematerial till respektive målgrupp. Översättning av självstudier samt översättning och dubbning av filmerna till respektive språk.

Fas 3 Implementering. Marknadsföring och distribuering av ”Slutskedets” material till samtliga målgrupper. Vid behov bistår vi med föreläsningar, digitala forum och workshops.

 

 

Back To Top